Acorduri comerciale

La 27 iunie 2014, Georgia, Republica Moldova și Ucraina au semnat acorduri de asociere (AA) cu Uniunea Europeană. Aceste acorduri au intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016 cu Georgia și Republica Moldova și la 1 septembrie 2017 cu Ucraina. Acordurile constituie baza pentru asocierea politică și integrarea economică a țărilor partenere cu UE, totodată vizând stimularea dezvoltării economice, stabilitatea pe termen lung, transparența și previzibilitatea pentru întreprinderi. De asemenea, acordurile de asociere prevăd stabilirea zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC), care – prin eliminarea treptată a barierelor tarifare, netarifare și de reglementare – vor crea oportunități noi pentru cooperare economică și comerț, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), vor stimula investițiile externe directe, vor intensifica modernizarea și vor contribui la crearea de noi locuri de muncă în cele trei țări.

 

 

Ce sunt ZLSAC?

Zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător create pe baza acordurilor de asociere cu trei țări vecine din est sunt mai ambițioase în privința angajamentelor bilaterale decât acordurile de liber schimb tradiționale (ALS), încheiate până în prezent de UE. Acest lucru se datorează caracterului aprofundat și cuprinzător al angajamentelor bilaterale care anticipează integrarea economică treptată a Georgiei, a Republicii Moldova și a Ucrainei cu piața internă a UE.

Angajamentele comerciale și cele legate de comerț au un caracter „aprofundat și cuprinzător”, ceea ce înseamnă că – în ceea ce privește accesul pe piață – acestea vizează liberalizarea reciprocă, în cvasitotalitate, a schimburilor comerciale, deschiderea piețelor către furnizorii de servicii (nediscriminarea și tratamentul național), precum și către întreprinderile care vor să participe la licitațiile pentru achiziții publice. În termeni practici, acestea semnifică eliminarea sau reducerea treptată a taxelor vamale plătite de importatorii de bunuri industriale și agricole (în principiu, mai rapid în cadrul UE, potrivit abordării de asimetrie) și eliminarea barierelor netarifare. Pentru a facilita și beneficia în mod eficient de deschiderea acestei piețe interne mari a UE, partenerii ZLSAC au decis să inițieze un proces de apropiere legislativă cu legislația UE în domenii legate de comerț, precum: regulamentele și standardele tehnice, măsurile sanitare și fitosanitare, vama și facilitarea schimburilor comerciale, drepturile de proprietate intelectuală, concurența, serviciile de telecomunicații, serviciile poștale și de curierat, serviciile financiare și de transport maritim internațional.

În același timp, fiind conștiente de potențialul impact al mediului de reglementare asupra comerțului între părți, acestea s-au angajat să instituie și să mențină un mediu de reglementare eficient și previzibil pentru operatorii economici care desfășoară activități pe teritoriul lor, în special pentru operatorii mici, luându-se în considerare cerințele securității juridice și ale proporționalității.

Ar trebui, de asemenea, reamintit în contextul integrării economice că, în afară de părțile ZLSAC, există și titluri specifice ale acordurilor de asociere, care privesc cooperarea economică și sectorială între parteneri. Se subînțelege faptul că dispozițiile acestora completează și intensifică cooperarea în mai multe domenii importante pentru întreprinderi. În acest scop, Georgia, Republica Moldova și Ucraina își extind angajamentele de apropiere legislativă pentru a include protecția mediului, transportul, contabilitatea și auditul, protecția consumatorilor, ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse. Mai mult, părțile își vor dezvolta și consolida cooperarea în privința politicii în domeniul industriei și al întreprinderilor, astfel îmbunătățind mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, însă cu accent deosebit pe IMM-uri.

Acestea fiind spuse, acordurile de asociere cu ZLSAC vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri și a cadrului de reglementare din fiecare țară parteneră. Impactul asupra acestui aspect din urmă va produce efecte nu numai în rândul exportatorilor către UE, dar și în rândul întreprinderilor care funcționează la nivel local în măsura în care acestea vor beneficia de transparența regulamentelor, condiții echitabile de concurență și, în general, un mediu de investiții și un climat de afaceri mai favorabile.

Beneficii reciproce

Prin intermediul ZLSAC, Georgia, Republica Moldova și Ucraina primesc acces preferențial la cea mai mare piață din lume (guvernată de un set unic de reguli), cu 500 de milioane de consumatori și un PIB de 14 000 de miliarde EUR, precum și oportunități mai bune de a exporta către piețele regionale și globale.

Eliminarea treptată a tarifelor vamale, a barierelor netarifare și a celor în materie de reglementare existente va intensifica comerțul bilateral și astfel va îmbunătăți varietatea, calitatea și siguranța produselor și serviciilor disponibile, va stimula concurența pe piață, care la rândul ei ar trebui să contribuie la scăderea prețurilor pentru consumatori, va îmbunătăți climatul de afaceri, va atrage investitori, asigurând totodată niveluri mai înalte de protecție socială, a mediului și a consumatorilor. Se vor asigura, de asemenea, norme stabile și mai previzibile pentru activitățile economice, în special pentru IMM-uri.

Pentru întreprinderile din UE, ZLSAC va oferi – în ceea ce privește liberalizarea tarifelor și convergența legislativă – un acces pe piață mai facil pentru bunuri și servicii, sporirea oportunităților de investiții, furnizori potențiali noi și oportunități de externalizare.

În termeni simpli, ZLSAC semnifică:

 • Comerț fără taxe vamale
 • Mai puțină birocrație
 • Condiții transparente pentru operațiuni comerciale
 • Condiții echitabile de concurență
 • Oportunități pentru furnizorii de servicii
 • Oportunități de investiții
 • Oportunități de aprovizionare

Știați că?

 • În urma aplicării acordurilor de asociere/ZLSAC[1]:
  • Importurile UE din Republica Moldova au crescut cu 5,5% în 2015 și cu 7,7% în 2016. De asemenea, comerțul Republicii Moldova s-a reorientat către UE. Aproximativ două treimi din exporturile Republicii Moldova (66%) s-au îndreptat către UE în 2016, fiind urmate de Rusia (12%) și Belarus (5%).
  • Importurile UE din Georgia au crescut cu 12% în 2015, însă au scăzut cu 25% în 2016 (scăderea este nominală și indusă de schimbarea prețurilor exporturilor de materii prime aplicate de Georgia). În 2016, UE a fost partenerul-cheie al Georgiei, cu o cotă de 30% din totalul schimburilor comerciale (27% înainte de intrarea în vigoare a ZLSAC), urmată de Canada (15%), Turcia (13%) și Rusia (7%).
  • Importurile UE din Ucraina au cunoscut o redresare în 2016, crescând cu 1,9% în urma unei scăderi cu 6,5% în 2015 din cauza unei situații economice dificile în Ucraina. UE este, de departe, cel mai mare partener comercial al Ucrainei, având o cotă de aproximativ 41% din totalul schimburilor comerciale (aproximativ 44% din importurile totale ale Ucrainei și 38% din totalul exporturilor). Rusia este cel de-al doilea partener comercial, reprezentând 11,4% din totalul schimburilor comerciale ale Ucrainei.
 • Exporturile din Georgia către UE au crescut cu 12% în primele șase luni ale ZLSAC, în timp ce exporturile anumitor produse georgiene, precum alunele, cuprul sau uleiurile din petrol s-au dublat și chiar triplat în respectivul interval. Se preconizează că ZLSAC, în ansamblu, va stimula PIB cu 4,3% pe an (292 milioane EUR la venitul național), cu condiția ca reformele să fie finalizate.
 • În primele șase luni ale ZLSAC, UE a importat aproximativ 15 000 de tone de zahăr din Republica Moldova, reprezentând o creștere de 350% comparativ cu perioada corespondentă din anul precedent. Rezultatele globale ale ZLSAC includ creșterea estimată a venitului național cu aproximativ 142 milioane EUR, mai precis 5,4% din PIB al țării, iar exporturile către UE sunt preconizate să crească cu până la 16%.
 • În Ucraina, se preconizează că exportatorii vor economisi 487 milioane EUR anual mulțumită taxelor europene de import reduse. Totodată, întreprinderile din Ucraina își vor îmbunătăți poziția concurențială grație oportunității de a importa bunuri de capital avansate la prețuri relativ joase.

 

Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri

Punerea în aplicare a angajamentelor ZLSAC implică anumite costuri pentru reforme și ajustări, care vor fi finanțate de autoritățile publice (spre exemplu, în ceea ce privește modificările legislative și consolidarea capacității administrative, cum ar fi a inspecțiilor veterinare și fitosanitare, a organismelor care evaluează conformitatea produselor industriale cu cerințele de securitate, a agențiilor care pun în aplicare și monitorizează normele de concurență, a organismelor de supraveghere din sectorul serviciilor financiare etc.).

În același timp, operatorii economici trebuie să se adapteze la noile norme și standarde care derivă din apropierea legislativă cu legislația UE, potrivit celor stipulate de ZLSAC. Aceste adaptări și investiții necesare pot fi deosebit de solicitante pentru IMM-uri, care vor necesita competențe adiționale și mai multe resurse financiare.

Pentru a valorifica noile oportunități comerciale, IMM-urile trebuie să își sporească competitivitatea, dar și să respecte noile standarde de siguranță alimentară, tehnice și de calitate impuse de punerea în aplicare a ZLSAC, precum și anumite măsuri stipulate în partea referitoare la cooperarea economică și sectorială din acordurile de asociere, precum măsurile legate de protecția mediului, ocuparea forței de muncă și politica socială.

Pentru a răspunde acestor necesități, Comisia Europeană (CE) împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Germană de Dezvoltare (KfW) au creat Facilitatea ZLSAC pentru IMM-uri.

Facilitatea ZLSAC va primi aproximativ 200 milioane EUR sub formă de granturi de la bugetul UE pentru a debloca cel puțin 2 miliarde EUR de investiții noi de către IMM-urile din Georgia, Republica Moldova și Ucraina, care vor fi finanțate, în mare parte, din împrumuturi noi sprijinite de Facilitate.

Finanțarea:                                                                                            

 • va ajuta IMM-urile să valorifice noi oportunități de comerț cu UE și în regiune, create mulțumită ZLSAC;
 • va îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare, permițându-le acestora să realizeze investițiile necesare pentru a-și spori competitivitatea;
 • va permite IMM-urilor să se integreze în lanțuri valorice globale, devenind parteneri de afaceri ai unor investitori străini direcți;
 • va permite IMM-urilor să se conformeze cu noile standarde sanitare, fitosanitare, tehnice și de calitate, precum și cu măsurile de protecție a mediului.

În prezent, Facilitatea ZLSAC este formată din următorul set de programe sprijinite de UE:

 • Facilitatea directă ZLSAC – BERD
 • Consultanța BERD pentru întreprinderile mici
 • Programul de facilitare ZLSAC – BERD
 • Facilitatea de finanțare a IMM-urilor – Faza II – BERD
 • Inițiativa est ZLSAC – BEI
 • Facilitatea de finanțare a IMM-urilor – Faza II – BEI
 • Facilitatea de finanțare a IMM-urilor – Faza II – KfW
 

[1] Sursa: Eurostat