პროგრამები

პროგრამების გაფილტვრის კრიტერიუმი

სომხეთი
აზერბაიჯანი
ბელარუსი
საქართველო
მოლდოვა
უკრაინა
EUROCHAMBRES
GIZ
UEAPME
ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ჯგუფი
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
მსოფლიო ბანკი
საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი
მიმდინარე
დასრულებული

ინსტიტუციური შესაძლებლობების ზრდა ინოვაციებისთვის

2018 - 2022

ღონისძიება მიზნად ისახავს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA-ს) შესაძლებლობების გაზრდას, მოახდინოს მთავრობის მიდგომის კოორდინირება ინოვაციური პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში.

მიზნები

იხილეთ ვრცლად

კონსულტაცია მცირე ბიზნესისთვის

2010 - 2019

პროგრამა მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო საწარმოების სექტორში ეფექტური მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობას ინდივიდუალური საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევის გზით, რაც მათი ბიზნესის ზრდას უწყობს ხელს.

იხილეთ ვრცლად

მცირე და საშუალო მეწარმეობის კონკურენტუნარიანობის რეფორმების მხარდაჭერა

2013 - 2017

პროექტი ეხმარება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს პოლიტიკის რეფორმების განხორციელებაში OECD-ის მცირე და საშუალო საწარმოების (SME) პოლიტიკის ინდექსის რეკომენდაციების საფუძველზე, რაც ხელს უწყობს მთავრობების რეაგირების გაუმჯობესებას SME-ს საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე, აგრეთვე, საჯარო და კერძო სექტო

იხილეთ ვრცლად

მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსების მექანიზმი – II ფაზა

2016 - 2030

მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსების მექანიზმის II ფაზაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეროვნულ ვალუტაში კრედიტების გაცემის სტიმულირებას, კერძოდ მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის უკრაინაში, რომლებიც არ იღებენ შემოსავალს უცხოურ ვალუტაში და რომლებსაც არ შეუძლიათ სესხებისთვის მაღა

იხილეთ ვრცლად