ძალაში შედის ახალი კანონი SME-ის შესახებ

New law on SMEs enters force

დამტკიცებულია რა მოლდოვას პარლამენტის მიერ, ის განსაზღვრავს მოლდოვაში SME-ის ახალი სამართლებრივ ჩარჩოებს და მოიცავს ღონისძიებებს სექტორის მდგრადი განვითარების სტიმულირების ზომებს

ახალი კანონმდებლობა, დამტკიცებული მოლდოვას პარლამენტის მიერ და გამოქვეყნებული "ოფიციალურ გაზეთში", ძალაში შევა 2016 წ. ბოლო კვარტალში. ის ანაცვლებს მოქმედ კანონს SME-ის სექტორის განვითარების შესახებ, განსაზღვრავს ახალ სამართლებრივ ჩარჩოებს მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის და მოიცავს ზომებს სექტორის მდგრადი განვითარების სტიმულირებისათვის. ის ასევე გამიზნულია SME-ის კვლევის, განვითარების და ინოვაციის გაღრმავება.

კანონი უზრუნველყოფს მეწარმეობის განვითარებას და მხარს უჭერს SME-ს პროფესიული ტრენინგის საწარმოებიდან კონსულტაციის გაწევის, საინფორმაციო მომსახურების, ინოვაციის ხელშეწყობის და სხვა საშუალებებით. ახალგაზრდებში სამეწარმეო კონკურენტუნარიანობის და განვითარების სულის გასაძლიერებლად კანონი ასევე უზრუნველყოფს სამეწარმეო განათლების დანერგვას განათლების სისტემის ყველა დონეზე.

SME მოიცავს ქვეყანაში საწარმოების 97,4%, ასევე, დასაქმებული მოსახლეობის 56,2%. SME-ის სექტორში გაყიდვებიდან შემოსავლები შეადგენს ეკონომიკის ჯამური შემოსავლის 33,4%, SME წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 32,2%, აცხადებს ეკონომიკის სამინისტრო.