პროგრამები

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში

პროექტის ხანგრძლივობა: 
2015 - 2019
განმახორციელებელი პარტნიორი: 
GIZ
ევროკავშირის ბიუჯეტი: 
5,03 მილიონი ევრო

პროექტი მხარს უჭერს საქართველოში ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესთან (DCFTA-სთან) დაკავშირებული ინსტიტუციური და მარეგულირებელი რეფორმების დანერგვას. ეს საფუძველს უყრის მცირე და საშუალო ბიზნესის გამყარებას ფართო ზრდის უზრუნველყოფისათვის, საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და ახალ ნორმატიულ პირობებთან ადაპტირების უზრუნველსაყოფისათვის, რაც საშუალებას აძლევს მას, გამოიყენოს შესაძლებლობები DCFTA-ს ფარგლებში.

მიზნები

 1. სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის გაძლიერება, რაც მოიცავს ისეთი თემების ადვოკატირებასა და ლობიერებას, რომლებიც გავლენას ახდენენ მცირე და საშუალო მეწარმეობაზე  DCFTA-ს კონტექსტში და ასევე, ყურადღებას ამახვილებს მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი სააგენტოების,  ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციებისა და ბიზნეს ასოციაციების ქმედით მონაწილეობაზე;
 2. იმ სახელმწიფო ორგანოების შესაძლებლობების განვითარების უზრუნველყოფა, რომლებიც მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებისა და  DCFTA-სთან მიმართებაში ბიზნესის ხელმშემწყობ ინსტიტუციონალურ ჩარჩოს წარმოადგენენ. ეს მიმართულია მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისკენ ცენტრალურ, სექტორულ და ადგილობრივ დონეზე;
 3. მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორისთვის პროფესიული ტექნიკური დახმარებისა და ბიზნესის განვითარებისკენ მიმართული სერვისების (ტრენინგი, ინფორმაციის მიწოდება, პრაქტიკა, წვრთნა, საერთაშორისო კავშირების მხარდაჭერა) გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მათ შორის, კლასტერინგის, ქსელური და საქმიანი თანამშრომლობის ინიციატივების მხარდაჭერის გზით;
 4. საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის დაკავშირება ევროკავშირთან და მეწარმეების ინტეგრირება ევროკავშირის ბიზნეს სექტორში, მათ შორის, კლასტერებში, ინოვაციურ და სამეწარმეო ქსელებში (მოიცავს  მცირე და საშუალო საწარმოთა კლასტერებისა და ქსელების შექმნის ხელშეწყობას ბიზნესის მხარდამჭერ ორგანიზაციებთან, ბიზნეს სერვისების მიმწოდებელ ასოციაციებთან და დაინტერესებულ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად).

ბენეფიციარები

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში

აქტივობები

 • DCFTA/მცირე და საშუალო მეწარმეობის საკითხებზე და საწარმოთა განვითარების დღის წესრიგზე კონფერენციების/ღონისძიებების ორგანიზება;
 • მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული სერვისების შემუშავების პროცესში დახმარება;
 • DCFTA-ს საკითხებთან დაკავშირებული საერთო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო პაკეტის შექმნა;
 • საქართველოს კერძო და საჯარო სექტორში საქმიანი თანამშრომლობისა და კლასტერინგის პრინციპების დანერგვა;
 • კლასტერინგის განვითარების პროცესის მხარდაჭერა და კლასტერების ხელშეწყობა;
 • საქართველოში საერთაშორისო კავშირების პოტენციალის მქონე კლასტერების შერჩევა;
 • ევროპული კლასტერების პოტენციალისა და უპირატესობების გაცნობა;
 • ქართული და ევროპული კლასტერების დამაკავშირებელი ღონისძიებები, რომლებიც აძლიერებენ მათ შორის თანამშრომლობას, მაგ. სასწავლო ტურების/ორიენტაციის ორგანიზების მეშვეობით. 

შედეგები

 • მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიასა და საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;
 • დაფინანსდა საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო კონტრაფაქციის წინააღმდეგ DCFTA-ს კონტექსტში“ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან (საქპატენტი) თანამშრომლობით;
 • გაიმართა სტრატეგიული კონფერენცია DCFTA-სა და საქართველოში ტექნიკური და პროფესიული მომზადების უნარების თემაზე;
 • ჩატარდა ოთხი საჯარო ღონისძიება სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემის შესახებ, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან თანამშრომლობით;
 • შეიქმნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებგვერდი DCFTA-ს შესახებ: dcfta.gov.ge;
 • გამოიცა სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სამი პუბლიკაცია;
 • დაფუძნდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ხუთი „DCFTA საინფორმაციო ცენტრი“ თბილისსა და რეგიონებში ადგილობრივი პერსონალის მოზიდვით (მიმდინარე);
 • გაიმართა სტრატეგიული სემინარი სააგენტოსთვის „აწარმოე საქართველოში“ სტრატეგიული ჩარჩოების მცირე და საშუალო მეწარმეობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმასთან და ექსპორტის განვითარების ინიციატივასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;
 • შემოტანილ იქნა ბიზნესის კლასტერინგის პრინციპები;
 • შემუშავდა ქართულ მრეწველობაში კლასტერინგის პერსპექტივებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგია;
 • დაარსდა ქართული კინოკლასტერი. პროექტი მხარს უჭერს ქართული კინოწარმოების კლასტერს კავშირების დამყარებაში ევროპული კინოკლასტერის ქსელთან და მარსელის კლასტერთან, კინოაგენტების სკოლა SOFA-სთან.
 • დაარსდა ქართული ავეჯის კლასტერი. მოხდა მწარმოებლების დაკავშირება ინტერიერის დიზაინერთან; პროექტი დაეხმარა ქართული ავეჯის კლასტერს პირველი შეკვეთის მიღებაში გერმანიის  ქ.კიოლნიდან და ბულგარეთის ავეჯის კლასტერთან კავშირის დამყარებაში;
 • სამკერვალო მრეწველობა – 4 კომპანია გადის კონსულტაციებს ბიზნეს სტანდარტებისა და პროცესების დახვეწის მიმართულებით; პროექტმა ორგანიზება გაუწია ტანსაცმლის მწარმოებელი 5 ქართული კომპანიის გასვლით სავაჭრო მისიას, მათ შორის, მათ მონაწილეობას სავაჭრო გამოფენაში Munich Fabric Start; ქართულმა კომპანიებმა გერმანელ მყიდველებთან კონტაქტები დაამყარეს;
 • საკალმახე მრეწველობა – პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შეფასება და გამოვლინდა კლასტერინგის და ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობები;
 • საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფერო – პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შეფასება და გამოვლინდა კლასტერინგის და ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობები.
 • პროექტმა მხარდაჭერა გაუწია ევროპის მეწარმეთა ქსელის პირველი საინფორმაციო დღის ჩატარებას,  რომელიც ორგანიზებული იყო სააგენტოსთან „აწარმოე საქართველოში“, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და ევროპის მეწარმეთა ქსელთან პარტნიორობით და რომელშიც მონაწილეობა დაახლოებით 100-მა მცირე და საშუალო მეწარმემ მიიღო. 

მეტის გაგება და გამოყენება

საქართველო

პარტნიორები